Az oldalon szereplő listák olyan cégektől származnak, amelyektől ez a webhely kompenzációt kap. Ez befolyásolja: a listák megjelenését, sorrendjét és bemutatásának módját.

Általános Szerződési Feltételek

Felhasználási Feltételek
Üdvözöljük a https://www.vpn-mentors.com/ oldalon!

 

A WEBHELY (TOVÁBBIAKBAN: „WEBHELY”) HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA ÉS MEGERŐSÍTI, HOGY ELOLVASTA ÉS ELFOGADJA A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. HA ÖN NEM FOGADJA EL EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A TOVÁBBIAKBAN EZT AZ OLDALT. A WEBHELY TOVÁBBI HASZNÁLATÁVAL ÖN VÁLLALJA ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK TEKINTI A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK SZABÁLYOZZÁK A WEBHELY HASZNÁLATÁT, VALAMINT A WEBSELENESE LTD (TOVÁBBIAKBAN: „A TÁRSASÁG”) ÁLTAL A WEBHELYEN KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT BÁRMELY TARTALOM (PÉLDÁUL SZÖVEGEK, ADATOK, INFORMÁCIÓK, GRAFIKÁK VAGY FÉNYKÉPEK; TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN: „ANYAGOK”) IGÉNYBEVÉTELÉT. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ANGOL NYELVEN KÉSZÜLTEK, ÉS A KÖZÖLT MAGYAR FORDÍTÁS CSAK TÁJÉKOZTATÁSUL SZOLGÁL. A MAGYAR ÉS AZ ANGOL VÁLTOZAT KÖZÖTTI BÁRMELY ELTÉRÉS VAGY ELLENTMONDÁS ESETÉN AZ ANGOL NYELVŰ VÁLTOZAT AZ IRÁNYADÓ.

 

A Webhely használatával Ön és A TÁRSASÁG között jogi szerződés jön létre, valamint a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak vonatkoznak a használatra. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy A TÁRSASÁG saját belátása szerint, az Ön előzetes értesítése nélkül módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti (véglegesen vagy ideiglenesen) a Webhely elérhetőségét az Ön számára vagy általában a felhasználók számára. Ön tudomásul veszi, hogy A TÁRSASÁG nem vállal semmilyen felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a Webhely ilyen jellegű módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Bármely ilyen módosítás vagy kiegészítés a Webhelyen való közzétételt követően lép hatályba. Ennek megfelelően azt javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezeket a felhasználási feltételeket.

 

A Webhelyen a tartalom és/vagy a kapcsolódó hozzászólásokban kifejtett vélemények az eredeti szerzők személyes véleményét képviselik, nem pedig A TÁRSASÁGÉT. A tartalom kizárólag tájékoztatásra szolgál, és nem tekinthető A TÁRSASÁG vagy bármely más fél által jóváhagyott, vagy képviselt véleménynek. Ön tudomásul veszi, hogy minden információt illetően (például adatfájlok, írott szövegek, számítógépes szoftverek, zene, hangfájlok vagy egyéb hanganyagok, fényképek, videók vagy egyéb képek), amelyhez Ön hozzáférhet a Webhely részeként vagy a Webhely használata során, kizárólag azért a személy viseli a felelősséget, akitől az említett tartalom származik. Ön megérti és tudomásul veszi, hogy a Webhely bizonyos szellemi tulajdonjogok védelme alá tartozhat, amely jogok A TÁRSASÁG vagy más szervezetek tulajdonát képezik. Ön nem módosíthatja, nem adhatja bérbe, nem lízingelheti, nem adhatja kölcsön, nem adhatja el, nem terjesztheti a Webhely tartalmait, valamint nem hozhat létre sem részben, sem egészben a Webhelyen alapuló származékos műveket, kivéve, ha ezt A TÁRSASÁG vagy a Webhely tartalmához kapcsolódó jogok tulajdonosai kifejezetten engedélyezték Önnek külön megállapodás formájában.

 

A Webhely használata

A TÁRSASÁG felhatalmazza Önt arra, hogy a Webhelyet kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célokra használja. Szigorúan tilos a Webhely bármilyen nyilvános vagy kereskedelmi célú használata (beleértve, de nem kizárólagosan, egy másik webhelyen vagy hálózati számítógépes környezeten keresztül) A TÁRSASÁGGAL kötött kifejezett írásbeli megállapodás nélkül. Ha Ön másolatot készít az Anyagok bármelyikéről, fel kell tüntetnie az eredeti anyagokban szereplő valamennyi szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést az ilyen másolatokon is. Ön nem módosíthatja, nem jelenítheti meg nyilvánosan, nem adhatja elő nyilvánosan, és nem terjesztheti az Anyagokat. Ön és A TÁRSASÁG viszonyában a Webhely tulajdonosa A TÁRSASÁG. A Webhely az izraeli és a nemzetközi szerzői jogi törvény védelme alatt áll. A Webhely bármilyen jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogokat, a védjegyeket és egyéb jogszabályokat.

 

Ön egyetért azzal, hogy a Webhelyet csak olyan célokra használja, amelyeket (a) a Felhasználási Feltételek és (b) az érintett ország jogrendszere alapján a törvények, szabályzatok vagy az általánosan elfogadott gyakorlatok vagy irányelvek megengednek. Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy nem alkalmaz (illetve nem próbál alkalmazni) a Webhely hozzáféréséhez semmilyen automatizált eszközt (ideértve a szkriptek vagy keresőrobotok használatát). Ön vállalja, hogy nem folytat semmilyen olyan tevékenységet, amely beavatkozik a Webhely működésébe vagy megzavarja azt. Hacsak nem rendelkezik A TÁRSASÁGGAL kötött külön megállapodás alapján erre kifejezett engedéllyel, Ön egyetért azzal, hogy az Anyagokat semmilyen célból nem reprodukálja, sokszorosítja, másolja, adja el, illetve nem kereskedik velük vagy értékesíti őket viszonteladóként. Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön tartozik felelősséggel (valamint A TÁRSASÁG nem vállal semmilyen felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben) a Felhasználási Feltételek szerinti kötelezettségeinek megszegéséért, valamint az ilyen kötelezettségszegések következményeiért (beleértve A TÁRSASÁG által adott esetben elszenvedett veszteségeket vagy károkat).

A TÁRSASÁG fenntartja a jogot (azonban nem vállal kötelezettséget) arra, hogy a Webhelyen található bármely tartalmat vagy minden tartalmat illetően előzetesen átvizsgálja, felülvizsgálja, megjelölje, szűrje, módosítsa, visszautasítsa vagy eltávolítsa azokat.

 

Hozzáférés

Ön felelősséget vállal a Webhelyen regisztrált jelszavának bizalmas kezeléséért, és kizárólag Ön tartozik felelősséggel minden olyan cselekedetért, amelyet a jelszava felhasználásával követnek el. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti A TÁRSASÁGOT arról a tényről, ha jelszavát jogosulatlanul használták fel, illetve a Webhellyel kapcsolatos bármilyen más biztonsági incidensről. A TÁRSASÁG fenntartja a jogot arra, hogy felkérje Önt a jelszava megváltoztatására, amennyiben A TÁRSASÁG úgy ítéli meg, hogy az Ön jelszava már nem biztonságos.

 

Tiltott használati módok

Ön egyetért azzal, hogy nem használja a Webhelyet (a) olyan módon, amely sérti az alkalmazandó törvényeket, rendeleteket, szabályzatokat, határozatokat, egyezményeket vagy egyéb jogszabályokat; (b) olyan módon, amely sérti harmadik felek jogait; (c) bármely személy vagy szervezet megszemélyesítése céljából, illetve valamely személlyel vagy szervezettel való kapcsolatát megtévesztő módon feltüntetve; vagy (d) a Webhely vagy a Webhellyel összekapcsolt kiszolgálók vagy hálózatok működésébe való beavatkozás vagy megzavarás céljából. Ön továbbá vállalja, hogy (1) a Webhellyel kapcsolatban nem használ fel adatbányász technológiát, robotokat vagy hasonló módszereket az adatgyűjtés vagy az adatkinyerés céljából; valamint, hogy (2) nem kísérel meg jogosulatlanul hozzáférést eszközölni a Webhely bármely részéhez vagy a Webhelyhez kapcsolódó bármely más felhasználói fiókhoz, illetve a Webhellyel összekapcsolt számítógépes rendszerhez vagy hálózathoz, sem hackelés, sem jelszavak feltörése útján vagy bármilyen más módon.

 

A Webhely használatának beszüntetése

A TÁRSASÁG bármikor és bármilyen okból, külön értesítés nélkül megszüntetheti, felfüggesztheti vagy módosíthatja az Ön regisztrációját, valamint a Webhely egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférését. Ön bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem nyitja meg és használja a Webhelyet. Ha Ön megszegi a jelen Felhasználási Feltételek bármelyikét, azzal a Webhely használatára vonatkozó jogosultsága automatikusan megszűnik, továbbá Ön beleegyezését adja azt illetően, hogy azonnal megsemmisít bármely, a Webhelyről letöltött vagy kinyomtatott tartalmat (és azok másolatait).

 

Felelősségkizáró nyilatkozatok

A WEBHELYET AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”), ILLETVE A RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT FORMÁJÁBAN („AS AVAILABLE”) SZOLGÁLTATJUK, BÁRMINEMŰ SZAVATOSSÁG VAGY GARANCIA NÉLKÜL, VALAMINT KIFEJEZETTEN KIZÁRUNK MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT ÉS SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI FORGALMAZÁSRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGSZAVATOSSÁGRA, A ZAVARTALAN ÉLVEZET JOGÁRA, A PONTOSSÁGRA VAGY A JOGTISZTASÁG SZAVATOLÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT VAGY KÖVETELMÉNYEKET. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT ARRA, HOGY AZ ÉRINTETT OLDALAK: (A) MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK; (B) ELÉRHETŐEK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, IDŐSZERŰ, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES MÓDON; VAGY (C) PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK, VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁRTÉKONY KÓDOKTÓL MENTESEK, TELJESEK, JOGSZERŰEK VAGY BIZTONSÁGOSAK.

 

AZ INTERNET TERMÉSZETÉBŐL ADÓDÓAN NEM ÁLL MÓDUNKBAN GARANTÁLNI, HOGY AZ INFORMÁCIÓK AZ INTERNETEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁS SORÁN, ILLETVE A RENDSZERÜNKBEN TÁROLT VAGY MÁS FORMÁBAN AZ ÁLTALUNK KEZELT INFORMÁCIÓK ABSZOLÚT BIZTONSÁGBAN VANNAK A MÁS SZEMÉLYEK, PÉLDÁUL A HACKEREK ÁLTALI HOZZÁFÉRÉSTŐL. A TÁRSASÁG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN HIBÁÉRT, MULASZTÁSÉRT, MEGSZAKÍTÁSÉRT, TÖRLÉSÉRT, HIÁNYOSSÁGÉRT, MŰKÖDÉSI VAGY ÁTVITELI KÉSEDELEMÉRT, KOMMUNIKÁCIÓS VONAL MEGHIBÁSODÁSÁÉRT, LOPÁSÉRT VAGY MEGSEMMISÜLÉSÉRT, ILLETVE A FELHASZNÁLÓI TARTALMAKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZOK MEGVÁLTOZTATÁSÁÉRT. A TÁRSASÁG TOVÁBBÁ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TELEFONHÁLÓZATBAN VAGY TELEFONVONALAKBAN, A SZÁMÍTÓGÉPES ONLINE RENDSZEREKBEN, A KISZOLGÁLÓKON VAGY A SZOLGÁLTATÓKNÁL, A SZÁMÍTÓGÉPES BERENDEZÉSEKBEN VAGY SZOFTVEREKBEN FELLÉPŐ MŰSZAKI HIBÁKÉRT, ILLETVE A TECHNIKAI ZAVAROK VAGY AZ INTERNETEN AZ ÉRINTETT OLDALAK BÁRMELYIKÉN, VAGY AZOK KOMBINÁCIÓJÁT ILLETŐEN FELLÉPŐ FORGALMI TORLÓDÁSOK EREDMÉNYEZTE E-MAIL KÉZBESÍTÉSI PROBLÉMÁKÉRT, SEM A FELHASZNÁLÓK VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉLY SZÁMÍTÓGÉPÉBEN KELETKEZETT OLYAN HIBÁÉRT VAGY KÁROSODÁSÉRT, AMELY AZ ÉRINTETT OLDALAKON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELBŐL VAGY ANYAGOK LETÖLTÉSÉBŐL ERED. ÖN TUDOMÁSUL VESZI AZT, HOGY AMENNYIBEN BÁRMILYEN ANYAGOT LETÖLT, AZT KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TESZI. A TÁRSASÁG SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, BELEÉRTVE A SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT, AMELY AZ ÉRINTETT OLDALAK HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE AZ ÉRINTETT OLDALAKON VAGY AZOKON KERESZTÜL KÖZZÉTETT TARTALMAK IGÉNYBEVÉTELÉBŐL, VAGY AZ ÉRINTETT OLDALAK BÁRMELY FELHASZNÁLÓJÁNAK ONLINE VAGY OFFLINE TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÁBÓL ERED.

 

EGYES JOGRENDSZEREK NEM ENGEDIK MEG A VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, EZÉRT A FENTI KIZÁRÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

 

KÉRJÜK, MINDENKÉPPEN OLVASSA EL A WEBHELYEKEN KÖZZÉTETT EGYÉB JOGNYILATKOZATOKAT, PÉLDÁUL A VÉLEMÉNYEKRE, TULAJDONJOGRA, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKRA STB. VONATKOZÓAN.

 

A felelősség korlátozása

A TÁRSASÁG SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL (A) SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ VAGY ELRETTENTŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSÉRT, VAGY (B) AZ EZER (1,000.00 $) EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI DOLLÁRT MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ, A JELEN WEBHELYBŐL (IDEÉRTVE EGYEBEK MELLETT ANNAK HASZNÁLATÁT, HASZNÁLATÁNAK ELLEHETETLENÜLÉSÉT VAGY HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYÉT) EREDŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT (IDEÉRTVE EGYEBEK MELLETT A BEVÉTELKIESÉSBŐL, ELMARADT HASZONBÓL, A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSÉBŐL, A HASZNÁLAT ELLEHETETLENÜLÉSÉBŐL, AZ ÜZEMKIESÉSBŐL VAGY MÁS IMMATERIÁLIS KÁROKBÓL FAKADÓ KÁRTÉRÍTÉST), FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRTÉRÍTÉS SZAVATOSSÁG, SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS, JOGSZABÁLY VAGY EGYÉB JOGINTÉZMÉNY ALAPJÁN JÁRNA-E, MÉG AKKOR IS, HA A TÁRSASÁGHOZ KÖTŐDŐ BÁRMELY FELET TÁJÉKOZTATTÁK A KÁRVESZÉLYRŐL (VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA RÓLA).

 

Beküldött Felhasználói Tartalmak

A Webhely bizonyos területein Önnek lehetősége van visszajelzéseket, üzeneteket vagy egyéb anyagokat beküldenie (a továbbiakban mindegyik: „Felhasználói Tartalom”). A TÁRSASÁG jogosult, de nem köteles előzetesen szűrni a beküldött Felhasználói Tartalmakat, illetve figyelni a Webhely azon területeit, ahol ilyen Felhasználói Tartalmak küldhetők be. Ön tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősséget vállal az Ön által beküldött Felhasználói Tartalmakért. A TÁRSASÁG nem köteles a beküldött Felhasználói Tartalmakat a Webhelyen vagy azon keresztül tárolni, megjeleníteni vagy terjeszteni, és jogosult e Felhasználói Tartalmakat bármikor eltávolítani, vagy tetszőleges okból visszautasítani. A TÁRSASÁG nem vállal semmilyen felelősséget a beküldött Felhasználói Tartalmak elvesztéséért, eltulajdonításáért vagy bármilyen károsodásáért. A TÁRSASÁG nem kíván semmilyen bizalmasnak minősülő Felhasználói Tartalmat befogadni. Ön ezen túlmenően elfogadja és tudomásul veszi, hogy a beküldött Felhasználói Tartalmak nem minősülnek bizalmasnak vagy védettnek, valamint, hogy A TÁRSASÁG bármilyen harmadik féllel szabadon közölheti az Ön által beküldött Felhasználói Tartalmakat anélkül, hogy a címzettet titoktartási kötelezettség terhelné. Ön bármely Felhasználói Tartalom beküldésével kijelenti és szavatolja a következőket:

(i) Ön legalább nagykorú, valamint rendelkezik a szükséges jogokkal az Ön által közzétett, feltöltött, beküldött vagy más módon hozzáférhetővé tett bármely Felhasználói Tartalmat illetően ahhoz, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott jogok biztosíthatók legyenek; (ii) az Ön legjobb tudomása szerint a Felhasználói Tartalom(ak) nem sért(enek) semmilyen törvényt vagy szabályzatot; és (iii) az Ön legjobb tudomása szerint a Felhasználói Tartalom(ak) nem sérti(k) semmilyen harmadik fél jogát, beleértve a szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, formatervezési mintaoltalmi jogot vagy bármilyen más szellemi tulajdonjogot vagy bármely egyéb tulajdonjogot.

 

Adatvédelem

Elkötelezettek vagyunk felhasználóink magánéletének védelme mellett, ezért a felhasználói adatokat kizárólag a Szolgáltatások nyújtása és elérhetővé tétele végett kezeljük és tároljuk. Az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse át adatvédelmi irányelveinket, amelyek a https://www.vpn-mentors.com/privacy-policy/ címen érhetők el

 

Hivatkozások külső webhelyekre

A Webhelyen található egyes hivatkozások külső webhelyekre vezethetnek. Az ilyen hivatkozásokat kizárólag az Ön kényelmének biztosítása érdekében tettük elérhetővé. Ön e hivatkozások használata esetén elhagyja a jelen Webhelyet. A TÁRSASÁG nem köteles ellenőrizni ezeket a külső webhelyeket, e külső webhelyekre nincs befolyása, az ilyen webhelyekért és tartalmukért (és a rajtuk keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért vagy tartalmakért) nem tartozik felelősséggel. A fentiekből következően A TÁRSASÁG az ilyen külső webhelyeket, illetve az ott fellelhető információkat, szoftvereket, terméket, szolgáltatásokat vagy anyagokat nem hagyta jóvá, azokért, illetve felhasználásuk következményeiért nem vállal garanciát. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy felkeresi A TÁRSASÁG Hálózatából hivatkozott valamely külső webhelyet, azt kizárólag saját kockázatára teszi.

 

A szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos igények benyújtására vonatkozó eljárás

A TÁRSASÁG tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. Ennek megfelelően, illetve irányelvei alapján A TÁRSASÁG eltávolítja a szerzői jogokat sértő Felhasználói Tartalmakat, valamint felfüggeszti a Webhelyhez (vagy annak bármely részéhez) való hozzáférést minden olyan felhasználó esetén, aki a Webhely használata során megsérti a szerzői jogokat, és/vagy adott körülmények között megszünteti bármely felhasználó fiókját, aki a Webhelyet a szerzői jogot megsértő módon használja. Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban A TÁRSASÁG implementálta a megfelelő eljárásokat a szerzői jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos igényeket közlő írásbeli bejelentések fogadására, valamint az ilyen igényeknek az említett jogi szabályzással összhangban történő feldolgozására. Ha Ön úgy véli, hogy a Webhely sérti az Ön szerzői jogait vagy más szellemi tulajdonjogait, kérjük, küldje el írásos bejelentését az alábbi címre a jogsértésre vonatkozó kifogás közlése céljából:

Az írásbeli bejelentésnek az alábbiak szerint:
(a) tartalmaznia kell az Ön fizikai vagy elektronikus aláírását;
(b) azonosítania kell a szerzői joggal védett művet vagy más szellemi tulajdont, amellyel kapcsolatosan a hozzá fűződő jogokat állítólag megsértették;
(c) azonosítania kell az állítólagosan jogsértő anyagot kellően pontos módon ahhoz, hogy A TÁRSASÁG előkereshesse az anyagot;
(d) tartalmaznia kell elegendő információt ahhoz, hogy A TÁRSASÁG felvehesse Önnel a kapcsolatot (ideértve a postázási címet, a telefonszámot és az e-mail címet);
(e) tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arról, hogy Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy az adott szerzői joggal védett anyag vagy más szellemi tulajdon felhasználását a tulajdonos, a tulajdonos képviselője vagy a törvény nem engedélyezi;
(f) tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arról, hogy az írásbeli bejelentésben szereplő információk pontosak; és
(g) tartalmaznia kell egy további nyilatkozatot arról, hogy Ön jogosult a szerzői jog vagy más szellemi tulajdonjog tulajdonosának nevében eljárni.

 

Elektronikus kommunikáció

Amikor Ön felkeresi a jelen Webhelyet, vagy e-mailt küld A TÁRSASÁGNAK, akkor Ön elektronikusan kommunikál A TÁRSASÁGGAL. A TÁRSASÁG e-mailben vagy a jelen Webhelyen közzétett értesítések útján kommunikálhat Önnel. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen, A TÁRSASÁGTÓL elektronikusan fogadott értesítések, közlések és egyéb kommunikációk megfelelnek minden olyan jogi követelménynek, amelynek értelmében az ilyen kommunikációt írásban kell folytatni.

 

Általános

A jelen Felhasználási Feltételek képezik az Ön és A TÁRSASÁG közötti szerződés teljes, kizárólagos, valamint végleges érvényű nyilatkozatát a jelen szerződés tárgyát illetően, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi szerződést vagy megegyezést Ön és A TÁRSASÁG között az említett tárggyal kapcsolatosan.

 

A jelen Felhasználási Feltételekre Izrael törvényei az irányadóak, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire, továbbá a felek ezúton visszavonhatatlanul alávetik magukat a Tel-Aviv-i Bíróságok kizárólagos joghatóságának.

 

A jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az általuk biztosított jogokat és engedélyeket Ön nem jogosult átruházni vagy átengedni, A TÁRSASÁG viszont korlátozás nélkül átruházhatja azokat.